2010 m. lapkričio 28 d., sekmadienis
Tourada

Bullfighting (Spanish toreo, corrida de toros or tauromaquia; Portuguese tourada, corrida de touros) is a sport that involves, most of the time, professional performers (generally called in Spanish toreros or matadores and in Portuguese toureiros) who execute various formal moves with the goal of appearing graceful and confident, while masterful over the bull itself; these maneuvers are performed at close range, concluding (in Spanish-style bullfighting) with the death of the bull by a well-placed sword thrust as the finale.

It is a ritual spectacle that is usually designated in Spain as an art, for others as a sport, as tallies are kept for the purpose of ranking the bullfighters. The art of bullfighting requires a significant degree of skill and athleticism, resulting in the widely held view of matadors as national celebrities.

Portuguese Style

The Portuguese now practice a type of bloodless bullfighting which is in many respects different from its original form. A Portuguese corrida de touros has three main events:

Cavaleiro - A horseman (rider), dressed in traditional 18th century costumes fights the bull from horseback. The horses are Portuguese Lusitanians, specially trained for the fights. These horses are usually skilled in dressage and may exhibit their art in the arena. The purpose of this fight is to stab three or four bandarilhas (small javelins) in the back of the bull. Horseback bullfighters are usually members of old aristocratic families.


Bandarilheiros - Akin to the Spanish matadores, but without the sword. These men simply play the bull with a red coat.

Forcados - The forcados are a group of eight men who challenge the bull directly, without any protection or weapon of defense. The front man provokes the bull into a charge to perform a pega de touros (bull catch). The front man secures the animal's head (usually it is a violent choke) and is quickly aided by his fellows who surround and secure the animal until he is subdued. Forcados were usually people from lower classes who practice their art through amateur associations.

http://www.youtube.com/watch?v=cKp6EzjuqJ0


The bull is not killed in the ring and the fight is accordingly referred to as a "bloodless bullfight". After these three sets, the bull is removed from the arena alive and is sometimes killed, away from the audience's sight, by a professional butcher. More often than not, many bulls are entered into other events, such as rodeos in California, or released to pasture until their end days. Nevertheless, tradition was so strong at the small town of Barrancos, where the bull was illegally put to death in the arena, that the government was forced to relent and permit the town to follow its ancient matador tradition and kill the bull in the arena.

Also in Portugal, the main stars of bullfighting are the cavaleiros, as opposed to Spain, where the matadores are the most prominent bullfighters.

Bullfights are not accepted in some parts of Portuguese society, as it is in some parts of Spanish society, and to that extent, has seen a decline in the number of spectators in those sectors. However, southern regions such as Ribatejo and Alentejo, and the Azores are traditionally more interested in the corrida de touros, than Portugal's central and northern regions, where it has little presence. Part of this decline is traceable, for good or bad, to the homogenization and uniform moral subjectivity of European culture and ethical standards

Korida


Korida (ispanų
toreo, corrida de toros ar tauromaquia; portugalų tourada, corrida de touros) yra sportas, kuris apima, dažniausiai, profesionalius atlikėjus (jie paprastai vadinami ispaniškai toreros arba matadores ir portugališkai toureiros) vykdančius kordinuotus judesius, stengiantis pasirodyti grakščiais ir pasitinkinčiais savimi kaunantis su buliumi; šie manevrai atliekami nedideliu atstumu nuo buliaus, įtraukiant (ispanų stiliumi) buliaus nudurymą tiksliai įbestu kardu.

Tai pasirodymo ritualas, kuris paprastai yra pristatytas Ispanijoje kaip menas, kitiems kaip sportas. Šis bulių kautynių menas reikalauja didelių įgūdžių bei atletikos,dėl ko matadorai tampa nacionalinėmis įžymybėmis.

Portugalų Stilius


Portugalijoje dabar praktikuojamos bulių kautynės be kraujo praliejimo, kuris daugeliu atžvilgių skiriasi nuo savo pradinės formos. Portugalijos
corrida de touros turi tris pagrindinias kovas:


Cavaleiro - raitelis, apsirengęs tradiciniu XVIII a. kostiumu, kovoja su buliu, sėdėdamas ant žirgo. Portugalijos Lusitanijos žirgai yra specialiai apmokyti kovoms ir gali pademonstruoti savo sugebėjimus arenoje. Kovos tikslas yra durti tris ar keturis kartus bandarilhas
(mažomis ietimis) į buliaus nugarą. Šie raiteliai paprastai priklauso senųjų aristokratų šeimoms.


Bandarilheiros - gimingi Ispanijos matadorams, bet kovoja be kalavijo. Šie vyrai tiesiog erzina bulių raudonu audeklu.


Forcados - forcados yra aštuonių vyrų grupė, kurie meta iššūkį jaučiui tiesiogiai, be jokios apsaugos ar ginklo. Priekinis vyras provokuoja jautį į kovą ir atlieka pega de touros
(buliaus pagavimą). Tuomet suiima gyvūno galvą (paprastai tai yra stiprus užsmaugimas) ir greitai padedamas savo bičiulių, kurie apsupa ir laiko gyvūną, laukia kol šis nusiramina. Forcados paprastai būdavo žmonės iš žemesniųjų klasių, kurie praktikuodavo savo meną per mėgėjų asociacijas.

Jautis arenoje yra nenužudomas, tad tokia kova vadinama "bulių kautynės be kraujo praliejimo". Po šių trijų kovų, bulius pašalinamas iš arenos gyvas ir kartais nužudomas profesionalaus mėsininko toli nuo žiūrovų akių. Dažniausiai, daug bulių yra paskirti į kitus renginius, pvz. rodeos Kalifornijoje, ar išleisti į ganyklą iki jų dienų pabaigos. Nepaisant to, tradicija buvo tokia stipri miestelyje
Barrancos
, kur jautis buvo neteisėtai nužudytas arenoje, kad vyriausybė buvo priversta nusileisti ir leisti miestui laikytis savo senovinių bulių kautynių tradicijų.

Be to, Portugalijoje pagrindinės žvaigždės yra bulių Cavaleiros, priešingai nei Ispanijoje, kur žymiausi kovotojai yra matadorai.
Bulių kautynės nėra priimtinos kai kuriose Portugalijos visuomenės dalyse, kaip ir kai kur Ispanijoje, jos patyrė žiūrovų skaičiaus sumažėjimą. Tačiau pietiniuose regionuose, pavyzdžiui, Ribatejo, Alentejo, ir Azorai yra tradiciškai labiau susidomėta corrida de touros, nei Portugalijos centriniuose ir šiauriniuose regionuos, kur jų labai maža. Dalis šio sumažėjimo yra suprantmas kaip Europos kultūros ir etikos standartų subjektyvumas.